به مناسیت تحویل سال 1400 کلیپی به همین مناسبت توسط گروه تولید منجی ساخته شد به امید اینکه امسال سال ظهورش باشد.